Tìm vị trí đầu/cuối của một kí trong văn bản

../../../_images/ad-text-6.png

Hoàn trả là giá trị số (int) là vị trí đầu/cuối của đầu vào 2 trong đầu vào 1

Ví dụ

Tìm vị trị kí tự e trong văn bản “Hello Ohstem”. Kết quả trả về từ đoạn code này là 2

../../../_images/ad-text-vd-6.png