Lấy một đoạn kí tự trong một văn bản

../../../_images/ad-text-8.png

Hoàn trả 1 mảng kí tự giữ 2 giới hạn đầu vào

Ví dụ

Kết quả trả về là chuỗi Ohstem

../../../_images/ad-text-vd-8.png