Lấy một kí tự trong 1 văn bản theo vị trí

../../../_images/ad-text-7.png

Lấy một kí tự trong 1 văn bản theo vị trí của kí tự đó trong văn bản. Kí tự đầu tiên trong văn bản là 1

Ví dụ

Kết quả trả về là kí tự O

../../../_images/ad-text-vd-7.png