Thêm một văn bản ở cuối 1 vặt bản nào đó

../../../_images/ad-text-3.png

Ví dụ

Kết quả vủa vật là “Tôi là Ohstem”

../../../_images/ad-text-vd-3.png