Khởi tạo 1 văn bản

../../../_images/ad-text-1.png

Ví dụ

../../../_images/ad-text-vd-1.png