In một cặp giá trị

../../../_images/ad-serial-3.png

In ra cửa sổ serial một cặp tên kèm giá trị cho trước

Ví dụ

../../../_images/ad-serial-vd-3.png