write_digital()

../../../_images/ad-pin-5.png

Xuất tín hiệu Digital của một Pin. Nói cách khác là đổi trạng thái BẬT|TẮT tương ứng với mức HIGH hoặc LOW

Ví dụ

../../../_images/ad-pin-vd-5.png