pulse_in()

../../../_images/ad-pin-4.png

Trả về độ dài (tính theo micro giây) của một xung Bật hay Tắt phát ra từ chân cắm

Ví dụ

../../../_images/ad-pin-vd-4.png