Trạng thái Bật/Tắt

../../../_images/ad-pin-7.png

Ví dụ

../../../_images/ad-pin-vd-7.png