Chuyển đổi giữa văn bản và danh sách

../../../_images/ad-list-10.png

Chuyển đổi giữa văn bản và danh sách được phân cách bởi 1 nội dung kí tự nào đó

Ví dụ

Kết quả danh sách list sẽ có 3 thành phần là:

  • Bạn An 6 tuổi

  • đẹp trai

  • biết chơi bóng đá

../../../_images/ad-list-vd-10-1.png

Kết quả danh sách danh sách12 100 25 15 70

../../../_images/ad-list-vd-10-2.png