Sắp sếp các thành phần trong danh sách

../../../_images/ad-list-11.png

Ví dụ

Danh sách ban đầu [12, 100, 25, 15, 70]

Danh sách trả về [12, 15, 25, 70 , 100]

../../../_images/ad-list-vd-11.png