Thay thế và thêm thành phần vào danh sách

../../../_images/ad-list-8.png

Ví dụ

Thay giá trị của thành phần thứ 2 từ 100 sang 200

../../../_images/ad-list-vd-8-1.png

Chèn thành phần có giá trị 200 vào vị trí thứ 2 trong mảng

../../../_images/ad-list-vd-8-2.png