Tạo danh sách với N số thành phần giống nhau

../../../_images/ad-list-3.png

Tạo một danh sách gồm một số lượng vật nhất định với mỗi vật đều giống nhau.

Ví dụ

../../../_images/ad-list-vd-3.png