Đếm số thành phần của danh sách

../../../_images/ad-list-4.png

Hoàn trả độ dài của một danh sách

Ví dụ

../../../_images/ad-list-vd-4.png