Kiểm tra danh sách rỗng

../../../_images/ad-list-5.png

Hoàn trả True (đúng) nếu danh sách không có thành phần nào. Và ngược lại.

Ví dụ

../../../_images/ad-list-vd-5.png