Tạo mảng con từ mảng có sẵn

../../../_images/ad-list-1.png

Lấy một mảng của danh sách này để tạo danh sách con. Bạn có thể tùy chọn các vị trí bắt đầu và kết thúc khác nhau.

Ví dụ

Danh sách lớn (list) gồm [12, 100, 25, 15, 70]

Danh sách con (list-2) là [100, 25, 15]

../../../_images/ad-list-vd-9.png