Lấy giá trị, xóa giá trị thành phần trong danh sách

../../../_images/ad-list-7.png

Ví dụ

In ra màn hình giá trị thành phần thứ nhất trong mảng

../../../_images/ad-list-vd-7-1.png

In ra màn hình giá trị thành phần thứ nhất trong mảng và xóa nó

../../../_images/ad-list-vd-7-2.png

Xóa thành phần thứ nhất trong mảng

../../../_images/ad-list-vd-7-3.png