Tạo danh sách gồm các thành phần

../../../_images/ad-list-2.png

Tạo 1 danh sách (mảng) gồm một hoặc nhiều phần tử bên trong.

Ví dụ

../../../_images/ad-list-vd-2.png