Tạo danh sách rỗng

../../../_images/ad-list-1.png

Tạo một danh sách (mảng) chưa có giá trị bên trong