Tạo hàm có giá trị hoàn trả

../../../_images/ad-jaw-2.png

Tạo một hàm có giá trị hoàn trả.

Khi đó, để gọi hàm này ta sử dụng khối:

../../../_images/ad-jaw-5.png

Và khối sau dùng để hoàn trả 1 giá trị nào đó khi điều kiện đúng

../../../_images/ad-jaw-3.png

Ví dụ

Đang cập nhật…