Tạo hàm

../../../_images/ad-jaw-1.png

Tạo một hàm không có giá trị hoàn trả.

Khi đó, để gọi hàm này ta sử dụng khối:

../../../_images/ad-jaw-4.png

Ví dụ

../../../_images/ad-jaw-vd-1.png