wifi — Wifi

Chức năng chính và chức năng của wifi

Function

wifi.connect(ssid, password, name)

Kết nối xController vào mạng Wifi của bạn. Trong đó:

  • ssid là tên mạng Wifi của bạn.

  • password là mật khẩu mạng WiFi nhà bạn.

  • name là tên bạn đặt cho xController của mình. Khi một xController khác kết nối vào cùng mạng Wifi thì có thể trao đổi với xController của bạn bằng name.

wifi.isconnected()

Trả về két quả thông báo xController đã kết nối vào WiFi đã đưuọc thiết lập bằng hàm connect() chưa.

wifi.check_message()

Kiểm tra xem xController của bạn có nhận được tin nhắn nào từ thiết bị khác, hoặc từ server không.

wifi.send_message(other_name, text)

Gửi tin nhắn có nội dung text tới xController có tên other_name.

wifi.on_receive_message(topic, callback)

Sự kiện khi có dữ liệu từ server gửi đến

wifi.send_message(topic, massage)

Gửi dữ liệu lên server

Sample Code

Hiển thị khoảng cách đo được từ cảm biến siêu âm

while True:
      #do something