ultrasonic — Ultrasonic Module

Chức năng chính và chức năng của ultrasonic

Function

ultrasonic.distance_cm(PORT)

Trả về giá trị khoảng cách đo được từ mắt đọc cảu ultrasonic tới vặt thể đổi diện với đơn vị centimet Tham số PORT có giá trị từ 0 ~ 5 tương ứng từ PORT 1 đến PORT 6 của xController.

Sample Code

Hiển thị khoảng cách đo được từ cảm biến siêu âm

while True:
      print(ultrasonic.distance_cm(1)) # Gắn vào PORT 2