speaker — Speaker

Chức năng chính và chức năng của speaker

Function

speaker.stop()

Dừng chơi nhạc.

speaker.play(tune, wait=False, loop=False, duration=None)

Phát 1 bài nhạc hoặc 1 nốt nhạc. Trong đó:

 • tune : Có thể là 1 trong các bài hát hoặc một tone nhạc nào đó:

  • Bài hát : BIRTHDAY, TWINKLE, JINGLE_BELLS, WHEEL_ON_BUS, FUR_ELISE,CHASE,JUMP_UP,jUMP_DOWN,POWER_UP,POWER_DOWN

  • Tone : Đây là các nốt trong nhạc lý:

  ../../_images/speaker.jpg
 • wait : Nếu bằng True thì sẽ phát hết bài hát mới kết thúc hàm. Mặc định nếu không ghi thì là False.

 • loop :

 • duration : Thời gian kéo dài.

speaker.pitch(frequency, time)

Phát 1 âm thanh với tần số và độ dài truyền vào, trong đó:

 • frequency : Dữ liệu số, tần số âm thanh được phát và phạm vi giá trị của nó là 0 ~ 5000.

 • time: Tính theo giây.

Sample Code

Phát bài Happy Birthday khi nhấn giữ nút trên xController

while True:
  if btn_onboard.is_pressed():
    speaker.play(BIRTHDAY)
  else:
    speaker.stop()