servo — Servo

Chức năng chính và chức năng của servo

Function

servo.position(index, degree)

Điều khiển động cơ servo 180 độ quay tới một góc nào đó tức thời. Trong đó:

 • index là tham số có giá trị 0 ~ 7 tương ứng với 8 cổng gắn servo trên board xController.

 • degree là tham số góc quay của servo có giá trị 0 ~ 180 độ.

servo.rotate(index, change, sleep, degree)

Điều khiển động cơ servo 180 độ quay tới một góc tới hạn degree với thời gian nghỉ sleep sau mỗi bước di chuyển change. Trong đó:

 • index là tham số có giá trị 0 ~ 7 tương ứng với 8 cổng gắn servo trên board xController.

 • change là tham số 1 bước di chuyển tới góc mới của servo. Là giá trị số có giá trị từ 0 đến (degree/change). change có giá trị càng nhỏ thì servo chuyển bước cằng mượt.

 • sleep là thời gian nghỉ giữa mỗi bước change có đơn vị là mili giây.

 • degree là tham số góc quay tới hạn của servo có giá trị 0 ~ 180 độ.

servo.spin(index, speed)

Điều khiển động cơ servo 360 độ quay với tốc độ speed. Trong đó:

 • index là tham số có giá trị 0 ~ 7 tương ứng với 8 cổng gắn servo trên board xController.

 • speed là tốc độ quay của servo 360 độ với phạm vi tham số là -100 ~ 100. Số âm và số dương biểu thị chiều quay của động cơ.

servo.position(index)

Trả về giá trị góc hiện tại của servo. Trong đó index là tham số có giá trị 0 ~ 7 tương ứng với 8 cổng gắn servo trên board xController.

Sample Code

Điều khiển động cơ servo 180 độ

while True:
  servo.position(0, 0)
  sleep(2)
  servo.position(0,180)
  sleep(2)