robot — Robot

Chức năng chính và chức năng của robot

Function

robot.forward(speed, t=None)

Điều khiển xBot di chuyển tiến về phía trước, trong đó:

 • speed tốc độ quay của động cơ với phạm vi tham số là 0 ~ 100.

 • t Giá trị của thời gian chuyển động, tính bằng giây. Nếu thông số này không được thiết lập, trạng thái tiến được duy trì cho đến khi có lệnh dừng chuyển động hoặc lệnh chuyển động mới.

robot.backward(speed, t=None)

Điều khiển xBot di chuyển lui về phía sau, trong đó:

 • speed tốc độ quay của động cơ với phạm vi tham số là 0 ~ 100.

 • t Giá trị của thời gian chuyển động, tính bằng giây. Nếu thông số này không được thiết lập, trạng thái tiến được duy trì cho đến khi có lệnh dừng chuyển động hoặc lệnh chuyển động mới.

robot.turn_right(speed, t=None)

Điều khiển xBot di chuyển rẽ qua phải, trong đó:

 • speed tốc độ quay của động cơ với phạm vi tham số là 0 ~ 100.

 • t Giá trị của thời gian chuyển động, tính bằng giây. Nếu thông số này không được thiết lập, trạng thái tiến được duy trì cho đến khi có lệnh dừng chuyển động hoặc lệnh chuyển động mới.

robot.turn_left(speed, t=None)

Điều khiển xBot di chuyển rẽ qua trái, trong đó:

 • speed tốc độ quay của động cơ với phạm vi tham số là 0 ~ 100.

 • t Giá trị của thời gian chuyển động, tính bằng giây. Nếu thông số này không được thiết lập, trạng thái tiến được duy trì cho đến khi có lệnh dừng chuyển động hoặc lệnh chuyển động mới.

robot.turn_right_angle(angle, speed)

Điều khiển xBot di chuyển rẽ qua phải một góc angle với tốc độ speed, trong đó:

 • angle là góc cần xoay với phạm vi tham số là 0 ~ 360.

 • speed tốc độ quay của động cơ với phạm vi tham số là 0 ~ 100.

robot.turn_left_angle(angle, speed)

Điều khiển xBot di chuyển rẽ qua trái một góc angle với tốc độ speed, trong đó:

 • angle là góc cần xoay với phạm vi tham số là 0 ~ 360.

 • speed tốc độ quay của động cơ với phạm vi tham số là 0 ~ 100.

robot.set_wheel_speed(speed_1, speed_2)

Điều khiển tốc độ độc lập của 2 động cơ M1 và M2, trong đó:

 • speed_1 là tham số tốc độ của động cơ M1.

 • speed_2 là tham số tốc độ của động cơ M2.

 • speed_1speed_2 có phạm vi tham số là -100 ~ 100. Số âm và số dương biểu thị chiều quay của động cơ.

robot.stop()

Dừng tất cả chuyển động của xBot.

Sample Code

Điều khiển xBot di chuyển

while True:
  robot.forward(80, 3)
  robot.backward(50,3)
  robot.turn_left_angle(90,50)
  robot.stop()