pins — Pins

Chức năng chính và chức năng của pins

Function

pin[X][Y].write_digital((STATE))

Đổi trạng thái BẬT|TẮT của 1 PORT, trong đó:

 • X Có giá trị từ 1 ~ 6 đại diện PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • Y Có giá trị là 1|2 tương ứng với tín hiệu 1 hoặc tín hiệu 2 đối với mỗi PORT. Đối với một số module thì mặc định là 1.

 • STATE Có giá trị là 1 hoặc 2 tương ứng với trạng thái TẮT|BẬT PORT.

pin[X][Y].read_digital()

Trả về giá trị 0 hoặc 1, trong đó:

 • X Có giá trị từ 1 ~ 6 đại diện PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • Y Có giá trị là 1 hoặc 2 tương ứng với tín hiệu 1 hoặc tín hiệu 2 đối với mỗi PORT. Đối với một số module thì mặc định là 1.

pin11.write_analog(STATE)

Đổi trạng thái BẬT|TẮT của 1 PORT, trong đó:

 • X Có giá trị từ 1 ~ 6 đại diện PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • Y Có giá trị là 1 hoặc 2 tương ứng với tín hiệu 1 hoặc tín hiệu 2 đối với mỗi PORT. Đối với một số module thì mặc định là 1.

 • STATE Có giá trị là 0 ~ 4095 tương ứng mức điện áp 0 ~ 3.3 volt

pin[X][Y].read_analog()

Trả về giá trị 0 ~ 4095

 • X Có giá trị từ 4 ~ 6 đại diện PORT 4 đến PORT 6 của xController.

 • Y Có giá trị là 1 hoặc 2 tương ứng với tín hiệu 1 hoặc tín hiệu 2 đối với mỗi PORT. Đối với một số module thì mặc định là 1.

pin[X][Y].pulse_in(STATE)

Trả về độ dài (tính theo micro giây) của một xung Bật hay Tắt phát ra từ chân cắm, trong đó:

 • X Có giá trị từ 1 ~ 6 đại diện PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • Y Có giá trị là 1 hoặc 2 tương ứng với tín hiệu 1 hoặc tín hiệu 2 đối với mỗi PORT. Đối với một số module thì mặc định là 1.

 • STATE Có giá trị là 0|1 tương ứng với trạng thái TẮT|BẬT.

pin[X][Y].set_pull(MODE)

Cấu hình điện nổi trở của chân cắm, trong đó:

 • X Có giá trị từ 1 ~ 6 đại diện PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • Y Có giá trị là 1 hoặc 2 tương ứng với tín hiệu 1 hoặc tín hiệu 2 đối với mỗi PORT. Đối với một số module thì mặc định là 1.

 • MODE Có các chế độ up hoặc down hoặc none.

Sample Code

Bật tắt PORT 1 - PIN 1 của xController

while True:
  pin11.write_digital((1))
  time.sleep(1)
  pin11.write_digital((0))
  time.sleep(1)