oled_i2c — OLED I2C Module

Chức năng chính và chức năng của oled_i2c

Function

oled = OledI2C(PORT)

Khai báo PORT đã được kết nối với module. PORT: Có giá trị từ 0 đến 5 tương ứng từ PORT 1 đến PORT 6 của xController.

oled.text(TEXT, [X], [Y]);

Thiết lập nội dung (TEXT) lên màn hình tại vị trí muốn xuất hiện kí tự, trong đó:

X: Tọa độ theo chiều ngang. (0 <= X <= 128) Y: Tọa độ theo chiều dọc. (0 <= Y <= 64)

oled.show()

Lệnh hiển thị nội dung.

oled.fill(0)

Xóa nội dung trên màn hình.

Sample Code

Hiển thị kí tự trên màn hình OLED

from oled_i2c import OledI2C

while True:
   oled = OledI2C(0)
   oled.text('OSTEM', 2, 2);
   oled.show()
   time.sleep(2)
   oled.fill(0);
   oled.show()