motor — Motor

Chức năng chính và chức năng của motor

Function

motor.speed(index, value=None)

Điều chỉnh tốc độ quay của động cơ M1 hoặc M2, speed là từ -4095 đến 4095, âm là quay ngược, dương là quay tới.

  • value là giá trị tốc độ -4095 ~ 4095`, số âm số dương biểu thị chiều quay của động cơ. Nếu ``value k truyền vào (None) thì trả về value hiện tại.

  • index có giá trị 0|1 tương ứng M1|M2.

Sample Code

Xoay M1 và M2 ngược chiều nhau với tốc độ tối đa.

while True:
    motor.speed(0, 4095)
    motor.speed(1, -4095)