motion — Motion

Chức năng chính và chức năng của motion

Function

motion.get_accel(x|y|z)

Trả về giá trị góc nghiêng của xController và cho ta biết xController đang nghiêng về hướng nào. Tầm giá trị lý thuyết: -16384 ~ 16384

 • x : nghiêng về sau hay trước.

 • y : nghiêng sang trái hay phải.

 • z : xController đang úp hay ngửa.

motion.get_gyro_roll()

Trả về giá trị roll của cảm biến gyroscope. Tầm giá trị lý thuyết: -16 ~ 16

 • Hàm: motion.get_gyro_roll()

 • Tham số: None

motion.get_gyro_pitch()

Trả về giá trị pitch của cảm biến gyroscope. Tầm giá trị lý thuyết: -16 ~ 16

 • Hàm: motion.get_gyro_pitch()

 • Tham số: None

motion.get_gyro_yaw()

Trả về giá trị yaw của cảm biến gyroscope. Tầm giá trị lý thuyết: -16 ~ 16

 • Hàm: motion.get_gyro_yaw()

 • Tham số: None

motion.is_shaked()

Trả về giá trị TRUE khi xController bị lắc.

Sample Code

Xác định xController nghiêng qua trái hay phải

while True:
  if (motion.get_accel('y')) <= 0:
    print('xController nghiêng sang trái')
  else:
    print('xController nghiêng sang phải')