line_array — Line Array Module

Chức năng chính và chức năng của line_array

Function

line_array.read(PORT)

Đọc trạng thái của line finder array. Trong đó:

 • PORT : Có giá trị từ 0 ~ 5 tương ứng từ PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • Kết quả trả về TUPLE 4 giá trị tương ứng với trạng thái của 4 mắt S1 đến S4, ví dụ: (0, 1, 1, 0) với 0 là đọc được line trắng còn 1 là line đen.

line_array.read(PORT, TUPLE)

Đọc trạng thái từng mắt đọc của Module. Trong đó:

 • PORT : Có giá trị từ ``0 ~ 5``tương ứng từ PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • TUPLE : Có giá trị từ 0 ~ 3 tương ứng với 4 mắt đọc của Module.

Sample Code

Test module bám line đen

while True:
  if line_array.read(0) == (0, 1, 1, 0):
    print(' Đang đi theo line')
  else:
    print('Đang đi lệch khỏi line')

Test trạng thái mắt đọc số 1

while True:
  print(line_array.read(0,0))
  time(1)