led_matrix — LED Matrix

Chức năng chính và chức năng của led_matrix

Function

led_matrix.show(PORT, Image.IMAGE)

Hiển thị lên màn hình LED Matrix những hình ảnh có sẵn, trong đó:

 • PORT : Khai báo PORT đã được kết nối với LED Matrix.

 • IMAGE : HEART|SMILE|SAD|CONFUSED|ARROW_N|ARROW_E|ARROW_S|ARROW_W|TRIANGLE|QUARE

led_matrix.show(PORT, TEXT)

Hiển thị lên màn hình LED Matrix những văn bản bất kì, trong đó:

 • PORT : Khai báo PORT đã được kết nối với LED Matrix.

 • TEXT : Văn bản bạn muốn hiển thị. TEXT ghi không có dấu.

Sample Code

Hiển thị hình trái tim và chữ OHSTEM lên màn hình LED Matrix

while True:
  led_matrix.show(0, Image.HEART)
  time.sleep(2)
  led_matrix.show(0, '')
  time.sleep(0.5)
  led_matrix.show(0, 'OHSTEM')
  time.sleep(2)
  led_matrix.show(0, '')
  time.sleep(0.5)