lcd_1602 — LCD 1602 Module

Chức năng chính và chức năng của lcd_1602

Function

lcd1602 = LCD1602(PORT)

Khai báo PORT đã được kết nối với LCD 1602. PORT Có giá trị từ 1 ~ 6 tương ứng từ PORT 1 đến PORT 6 của xController.

lcd1602.backlight_on()

Bặt đèn nền của màn hình.

lcd1602.backlight_off()

Tắt đèn nền của màn hình.

lcd1602.move_to(X, Y)

Di chuyển con trỏ đến vị trí muốn xuất hiện kí tự, trong đó:

  • X là tọa độ theo chiều ngang.

  • Y là tọa độ theo chiều dọc.

lcd1602.putstr(TEXT)

In dòng kí tự TEXT lên màn hình. TEXT ghi không có dấu.

lcd1602.clear()

Xóa kí tự trên màn hình.

Sample Code

Hiển thị kí tự trên màn hình LCD 1602

from lcd_1602 import LCD1602

lcd1602 = LCD1602(0)
lcd1602.backlight_off()
while True:
   lcd1602.move_to(0, 0)
   lcd1602.putstr('Ohstem')
   lcd1602.move_to(0, 1)
   lcd1602.putstr('Xin chao ban')
   time.sleep(2)
   lcd1602.clear()
   time.sleep(1)