ir_sender — IR Sender

Chức năng chính và chức năng của ir_sender

Function

ir_tx.send(data)

Gửi giá trị data dạng (int) IR từ xController đến một hoặc nhiều thiết bi có hỗ trợ mắt đọc hồng ngoại.

ir_tx.send(data, address)

Gửi giá trị data dạng (int) IR từ xController đến một thiết bi có địa chỉ address cụ thể có hỗ trợ mắt đọc hồng ngoại.

Sample Code

Gửi giá trị IR từ xController khi nhấn nút nhấn trên board.

from ir_sender import *

while True:
  if btn_onboard.is_pressed():
    ir_tx.send(69)