ir_receiver — IR Receiver Sensor

Chức năng chính và chức năng của ir_receiver

Function

ir_rx.get_code() == IR_REMOTE_A

Trả về chuỗi tương ứng với phím được nhấn trên IR remote. Trên remote có các nút nhấn là A|B|C|D|E|F|lên|xuống|trái|phải|setup|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9, tương ứng với các giá trị đã được khai báo sẵn trong thư viện như sau: IR_REMOTE_A, IR_REMOTE_B … IR_REMOTE_F .. IR_REMOTE_0 .. IR_REMOTE_9, IR_REMOTE_SETUP

ir_rx.get_code()

Trả về chuỗi giá trị HEX.

ir_rx.get_raw_code()

Trả về chuỗi giá trị chưa được xử lý

ir_rx.clear_code()

Xóa các giá trị đã nhận để tránh trùng lặp với các giá trị mới.

Sample Code

In giá trị nhận được từ IR Remote

from ir_receiver import *; ir_rx.start();

while True:
  if ir_rx.get_code() == IR_REMOTE_A:
    print('Nhận giá trị từ nút A trên remote')
    ir_rx.clear_code()
  if ir_rx.get_code() == IR_REMOTE_B:
    print('Nhận giá trị từ nút B trên remote')
    ir_rx.clear_code()