color_sensor — Color Sensor Module

Chức năng chính và chức năng của color_sensor

Function

color_sensor.read(PORT, 'R|G|B')

Đọc giá trị R, G, B của cảm biến màu sắc, trong đó:

 • PORT có giá trị từ 0 ~ 5 đại diện PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • Kết quả trả về giá trị 0 ~ 255 tương ứng với mức độ màu của màu cần đọc (R hoặc G hoặc B).

color_sensor.detect(PORT, 'w|b|r|g|b')

Kiểm tra xem cảm biến có phát hiện được 1 trong các màu: w: White, b: black, r: Red, g: Green, b: Blue. Trong đó:

 • PORT có giá trị từ 0 ~ 5 đại diện PORT 1 đến PORT 6 của xController.

 • Kết quả trả về là True khi cảm biến đọc được màu trùng với màu cho trước, hoặc là False khi cảm biến đọc được màu không trùng khớp với màu cho trước.

Sample Code

Xác định giá trị màu đỏ của vật thể:

from color_sensor import color_sensor

while True:
 red = color_sensor.read(0,'r')
 print(red)

Tìm vật thể có màu trắng:

from color_sensor import color_sensor

while True:
 color_val = color_sensor.detect(0, 'w')
 if color_val == 'w':
  print('Đúng')
 else:
  print('Sai')