btn_onboard — Onboard Button

Chức năng chính và chức năng của btn_onboard

Function

btn_onboard.is_pressed()

Lấy giá trị hiện tại của nút nhấn trên board. Kết quả trả về là True khi nút được nhấn, hoặc là False khi nút không được nhấn.

Sample Code

while True:
  if btn_onboard.is_pressed():
      print("Button Onboard is pressed")