ultrasonic — Ultrasonic Module

Chức năng chính và chức năng của ultrasonic

Function

Ultrasonic(triggerPin, echoPin)

Khởi tạo cảm biến siêu âm và khai báo 2 chân IO để kết nối với module.

Ví dụ: Nếu chúng ta sử dụng PORT số 1 thì 2 chân IO tín hiệu tương ứng sẽ là D1_1 và D1_2.

measureDistanceCm()

Trả về giá trị khoảng cách đo được từ mắt đọc cảu ultrasonic tới vặt thể đổi diện với đơn vị centimet

measureDistanceMm()

Trả về giá trị khoảng cách đo được từ mắt đọc cảu ultrasonic tới vặt thể đổi diện với đơn vị milimet

Sample Code

Hiển thị khoảng cách đo được từ cảm biến siêu âm

#include "Ultrasonic.h"

ultrasonic Ultrasonic(D1_1, D1_2);

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop(){
    Serial.println(ultrasonic.measureDistanceCm());
    delay(1000)
}