speaker — Speaker

Chức năng chính và chức năng của speaker

Function

noTone(channel);

Dừng chơi nhạc. Với channel là kênh PWM dùng để phát (nhận giá trị từ 0-15) và phải trùng channel trong hàm tone.

tone(frequency, duration, channel);

Phát 1 bài nhạc hoặc 1 nốt nhạc. Trong đó:

  • frequency: Tần số hoặc tên nốt nhạc cần phát

  • duration: Thời gian kéo dài

  • channel: kênh PWM dùng để phát (nhận giá trị từ 0-15)

Sample Code

Phát bài Happy Birthday khi nhấn giữ nút trên xController

#include <xcontroller.h>

#define BUZZER_CHANNEL 0 // any from 0-15

XController xcon;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
xcon.tone(NOTE_C4, 500, BUZZER_CHANNEL);
xcon.noTone(BUZZER_CHANNEL);
xcon.tone(NOTE_D4, 500, BUZZER_CHANNEL);
xcon.noTone(BUZZER_CHANNEL);
xcon.tone(NOTE_E4, 500, BUZZER_CHANNEL);
xcon.noTone(BUZZER_CHANNEL);
xcon.tone(NOTE_F4, 500, BUZZER_CHANNEL);
xcon.noTone(BUZZER_CHANNEL);
xcon.tone(NOTE_G4, 500, BUZZER_CHANNEL);
xcon.noTone(BUZZER_CHANNEL);
xcon.tone(NOTE_A4, 500, BUZZER_CHANNEL);
xcon.noTone(BUZZER_CHANNEL);
xcon.tone(NOTE_B4, 500, BUZZER_CHANNEL);
xcon.noTone(BUZZER_CHANNEL);
}