motor — Motor

Chức năng chính và chức năng của motor

Function

speed(m1, m2)
  • Điều chỉnh tốc độ quay của động cơ M1 hoặc M2

  • m1m2 tương ứng với 2 port động cơ M1M2, là giá trị tốc độ ``-100 ~ 100`, số âm và số dương biểu thị chiều quay của động cơ.

move(dir, speed)

Di chuyển xController dựa trên chuyển động của 2 động cơ M1 và M2

  • dir là tham số hướng di chuyển xủa xController với dải giá trị 1~8

  • speed là tham số tốc độ di chuyển với dải giá trị 0-100.

/*
calculate direction based on angle
  • 90(3)

  • 135(4) | 45(2)

  • 180(5)—+—-Angle=0(dir=1)

  • 225(6) | 315(8)

  • 270(7)

*/

stop()

Dừng quay cả 2 động cơ M1M2

Sample Code

Xoay M1 và M2 ngược chiều nhau với tốc độ tối đa.

#include "Motors.h"

Motors m;

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {

}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
m.speed(100, 100);
delay(1000);
m.speed(0, 0);
delay(1000);
m.speed(-100, -100);
delay(1000);
}