line_array — Line Array Module

Chức năng chính và chức năng của line_array

Function

LineArray(scl, sda)

Khởi tạo module Line Array và khai báo 2 chân IO (sử dụng cho giao tiếp I2C) để kết nối với module.

Ví dụ: Nếu chúng ta sử dụng PORT số 1 thì 2 chân IO tín hiệu tương ứng sẽ là D1_1 và D1_2.

read()

Đọc trạng thái của line finder array.

Trong đó:

  • Kết quả trả về TUPLE 4 giá trị tương ứng với trạng thái của 4 mắt S1 đến S4, ví dụ: (0, 1, 1, 0) với 0 là đọc được line trắng còn 1 là line đen.

read(TUPLE)

Đọc trạng thái từng mắt đọc của Module.

TUPLE : Có giá trị từ 0 ~ 3 tương ứng với 4 mắt đọc của Module.

Sample Code

#include "LineArray.h"

line_array LineArray(D1_1, D1_2;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop(){
    Serial.println(line_array.read());
    delay(1000)
}