lcd_1602 — LCD 1602 Module

Chức năng chính và chức năng của lcd_1602

Function

begin(scl, sda)

Khởi tạo màn hình LCD và khai báo 2 chân IO (sử dụng cho giao tiếp I2C) để kết nối với module.

Ví dụ: Nếu chúng ta sử dụng PORT số 1 thì 2 chân I2C tương ứng sẽ là D1_1 và D1_2.

backlight()

Bặt đèn nền của màn hình.

noBacklight()

Tắt đèn nền của màn hình.

setCursor(0, 0)

Di chuyển con trỏ đến vị trí muốn xuất hiện kí tự, trong đó:

 • X là tọa độ theo chiều ngang.

 • Y là tọa độ theo chiều dọc.

print(TEXT)

In dòng kí tự TEXT lên màn hình. TEXT ghi không có dấu.

clear()

Xóa kí tự trên màn hình.

Các hàm nâng cao:

 • home();

 • leftToRight();

 • rightToLeft();

 • autoscroll();

 • noAutoscroll();

 • display();

 • noDisplay();

 • cursor();

 • noCursor();

 • blink();

 • noBlink();

 • scrollDisplayLeft();

 • scrollDisplayRight();

 • createChar(uint8_t location, uint8_t charmap[]);

Sample Code

Hiển thị kí tự trên màn hình LCD 1602

#include <LCD_1602.h>

LCD_1602 lcd(0x21);

void setup() {
lcd.begin(D1_1, D1_2);
lcd.backlight();
}

void loop(){
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("OhStem");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("xin chao ban!");
delay(2000);
lcd.clear();
delay(1000);
}