btn_onboard — Onboard Button

Chức năng chính và chức năng của btn_onboard

Function

digitalRead(D2_1)

Nút nhấn trên board được nối với Pin 1 của PORT mở rộng 2 trên xController, nên ta chỉ cần đọc giá trị digitalRead() của D2_1.

Sample Code

int buttonPin = D2_1;
int buttonState = 0;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
 // đọc trng thái ca nút nhn
 buttonState = digitalRead(buttonPin);

 // kim tra xem nút có được nhn không
 // nếu nút được nhn thì giá trlà LOW
 if (buttonState == LOW) {
  Serial.println("Nút trên board đang được nhấn");
 } else {
  Serial.println("Nút trên board đang không được nhấn");
 }
}